Odległość reklamy od drogi

Reklamy instalowane przy drogach muszą spełniać kryteria określone w ustawie z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Jak przewiduje art. 43 ust. 1 tej ustawy, obiekty budowlane przy drogach (a więc także reklamy) powinny być usytuowane w odpowiedniej odległości od zewnętrznej krawędzi drogi, przy czym odległość ta będzie uzależniona od tego, czy mamy do czynienia z terenem zabudowanym czy nie, oraz kategorii drogi, przy której ma być instalowana reklama (np. odległość ta wynosi co najmniej 10 m na terenie zabudowanym oraz 25 m poza terenem zabudowanym – w przypadku dróg krajowych).

1. Autostrada
- Teren Zabudowany - 30 m
- Teren Nie zabudowany - 50 m

2. Droga Ekspresowa
-Teren Zabudowany - 20 m
-Teren Nie zabudowany - 40 m

3. Droga Krajowa
- Teren Zabudowany - 10 m
- Teren Nie zabudowany - 25 m

4. Droga Wojewódzka i Powiatowa
- Teren Zabudowany - 8 m
- Teren Nie zabudowany - 20 m

5. Droga Gminna
- Teren Zabudowany - 6 m
- Teren Nie zabudowany - 15 m

Odległość tablic reklamowych może ulec zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego teren, na którym planowana jest lokalizacja reklamy zarezerwowany jest pod przyszłą rozbudowę lub modernizacją drogi.


Złożenie wniosku o lokalizację reklamy przy drogach krajowych.
Reklamy świetlne i podświetlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku reklam nie podświetlanych konieczne jest zgłoszenie zamiaru ustawienia reklamy. Przed uzyskaniem zarówno pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia zamiaru ustawienia tablicy reklamowej konieczne jest uzgodnienie z zarządca drogi krajowej lokalizacji reklamy.