Stawianie reklam wielkoformatowych w praktyce.

Zakres czynności związanych z umieszczeniem konstrukcji reklamowej uzależniony jest od kilku czynników:

 • lokalizacja: obszar zabudowany, obszar niezabudowany,

 • położenie: w obrębie pasa drogowego czy poza nim.

 • instalacja: przy obiektach zabytkowych, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

 • prawo własności gruntu: ustalone prawo do dysponowania nieruchomością, na której stanie reklama,

 • wyposażenie konstrukcji: instalacje świetlne,

 • przeznaczenie: tymczasowe, stałe,

 • prawo miejscowe: warunki zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania,

 • uchwały samorządowe związane z tzw. ustawą krajobrazową.

Rozwiązania konstrukcyjne również mogą być podyktowane w/w czynnikami. Na podstawie powyższych czynników również dobieramy rodzaj konstrukcji.

Każdorazowo wymagane jest zgłoszenie budowy konstrukcji lub złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W pierwszym przypadku może wystarczyć prosta dokumentacja (zarys, lokalizacja), jednak urzędy czasem wymagają projektu wraz z podpisem projektanta. Drugi przypadek to pełen projekt budowlany.

Zakres dokumentacji złożonej do administracji będzie również zależał od w/w czynników. Stąd prace projektowe będą miały różny zakres w zależności od tego czy wystarczy zgłoszenie czy też wymagane jest pozwolenie na budowę.

Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jaka jest procedura wykonania tego typu realizacji:

1. Znajdujemy działkę

2. Składamy pismo (z rysunkiem działki i podglądowym rysunkiem tablicy) do właściwego urzędu żeby określił czego oczekuje. Takie pismo nic nie kosztuje, a na jego podstawie wiemy przynajmniej czego wymaga od nas urząd. Urząd niech określi czy możemy to robić na zgłoszenie czy wymagane jest pozwolenia na budowę.

W orzecznictwie NSA przeważa pogląd, że dla przyjęcia trwałego związania z gruntem istotne jest, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję, a nie technologia wykonania. Sama tylko techniczna możliwość przeniesienia obiektu na inne miejsce nie ma istotnego znaczenia. W konsekwencji wykonanie fundamentu z elementów prefabrykowanych nie przesądza o tym, że konstrukcja nie jest trwale związana z gruntem. Fundament naziemny powoduje również trwałe związanie urządzenia z gruntem wg. wyroków NSA.I teraz dwa tryby.

Tryb A - wystarczy zgłoszenie robót budowlanych

A1. Analizujemy MPZP (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) czy przewiduje stawianie konstrukcji reklamowych oraz jakie są ewentualne ograniczenia.

A2. Wykonujemy projekt. Projekt konstrukcyjny, do wniosków zgłoszenia oraz późniejszego zaadoptowania do warunków lokalnych.

A2. Zgłoszenie składamy w starostwie (lub w urzędzie miasta na prawach powiatu), w odpowiednim wydziale architektoniczno-budowlanym.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz terminach rozpoczęcia;

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 • w zależności od potrzeb należy załączyć odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji. Ustawa nie wymaga, aby zostały one przygotowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Nie jest też potrzebny projekt budowlany. To, czy będzie trzeba dołączyć szkice lub rysunki, zależy od rodzaju przewidzianych do wykonania robót i uznania urzędnika przyjmującego zgłoszenie;

W praktyce z lokalnego urzędu pobiera się mapę do celów opiniodawczych, wrysowuje na nią miejsce gdzie ma stanąć billboard, dokłada resztę dokumentów z którymi nie ma problemów oraz rysunek billboardu (w tym przypadku zazwyczaj urząd oczekuje że ów rysunek będzie miał opis techniczny obciążenia itd podbite przez uprawnionego projektanta

Jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji (jest to tak zwana zasada milczącej zgody). 30 dni to czas dla organu na faktyczną i prawną ocenę zgłoszenia.

A3. Po uzyskaniu milczącej zgody (braku sprzeciwu) – realizujemy po kolei budowę:

 • wykonanie fundamentów

 • wykonanie konstrukcji

 • montaż nośników,


Tryb B - wymagane pozwolenie na budowę

Jeśli urząd określi, że wymagane jest pozwolenie na budowę to wtedy rozpoczynamy procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę

B1. Analizujemy MPZP (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) czy przewiduje stawianie konstrukcji reklamowych

B2. Jeżeli nie ma MPZP – trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (WZ) to wydłuża procedurę o 1-3 miesięcy.

B3. Wykonujemy projekt

- do złożenia o pozwolenie na budowę

- następnie zaadoptowanie do warunków lokalnych.

B4. Po uzyskaniu Warunków Zabudowy, trzeba kupić u geodety mapę do celów projektowych

B5. Zrobić badania geotechniczne – 1-2 odwierty pod stopy billbordu

B6. Składamy dokumenty (w tym projekt) o pozwolenia na budowę. Do czasu uzyskania decyzji nie bierzemy się za realizację.

B7. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (PB) – realizujemy po kolei budowę:

 • wykonanie fundamentów i konstrukcji,

 • zapewniamy nadzór określony w decyzji,

 • na końcu pamiętamy o uzyskaniu odbioru

Przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę wszystkie te formalności zlecamy najlepiej jakiemuś lokalnemu architektowi.  Lokalny architekt poprowadzi lepiej temat, bo zna specyfikę urzędu i wie gdzie i do kogo iść żeby przyspieszyć. Takiemu architektowi dostarczamy tzw cześć konstrukcyjną a on sprawdza lokalne warunki.